Taşınmaz Kiralama İlanı
15.05.2024

MAKİNE ve KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

 

İhalenin konusu:

                Ankara ili, Çankaya ilçesi, Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde üzerinde bulunan Platin Tower İş Merkezinin 7. Kattında yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ne ait birleştirilmiş durumdaki 27 ve 28 no.lu bağımsız bölümlerin ihale yolu ile kiralanması.

İhale konusu taşınmazın niteliği:

                28381 ada 7 parselde kayıtlı her biri 172 m² bürüt alana sahip, toplam bürüt alanı 344 m²’dir. Her bağımsız bölüm için 40,00 m²’den oluşan 2 ayrı tesisat odası bulunmaktadır. Toplam büro hacmi ise 264,00 m²’dir. İki büroya ait tek bir mutfak, 4 adet wc bulunmaktadır. 27 no.lu bağımsız bölümde 5 oda, 28 no.lu bağımsız bölümde ise 5 oda bulunmaktadır.

İhale konusu taşınmazın yeri:

                Ankara ili, Çankaya ilçesi, Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde üzerinde bulunan Platin Tower İş Merkezinin 7. Katında yer almaktadır.

İhale konusu taşınmazın miktarı:

                Toplam 344 m² bürüt alana sahip olan 27 ve 28 no.lu bağımsız bölüm halihazırla birleşik durumda olup ikisine birden tek teklif verilecektir.

İhale yeri ve usulü:

                Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 14/06/2024 günü, saat 14:00’da Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Yatırım Direktörlüğü, Dögol Cad. No:2 PK:06330, 7. Kat, Oda No: 717 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü (Sonrasında ihale komisyonu gerekli görmesi halinde açık artırma veya pazarlık usulü ile ihaleye devam edebilir) ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Direktörlüğü, Dögol Cad. No:2 PK:06330 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA) adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilecek ve 2.500,00TL+KDV bedel üzerinden satın alınabilecektir.

Tekliflerin sunulacağı yer:

                İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 14/06/2024 günü saat 14:00’a kadar Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Yatırım Direktörlüğü, Dögol Cad. No:2 PK:06330 7. Kat, Oda No: 715 Yenimahalle/ANKARA adresine “Tutanak” karşılığında verebileceklerdir.

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler:

                Bu kiralama ihalesinin ilk yıl kira bedeli peşin tahsil edilecek olup ihale konusu 2 adet bağımsız bölümün bir yıllık kirasını ifade eden muhammen bedeli 1.334.400,00 TL+KDV’dir. Geçici teminat tutarı 133.440,00-TL’dir. Kesin teminat tutarı ise ihale sonucu oluşan bir yıllık kira bedelinin % 12’si oranındadır.

İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları:

İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler,teklifin tamamlayıcı unsurları olarak sunulacaktır.

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,

c) Bu şartnamede varsa istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak,

d) İşin gereğine göre idarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek,

e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri;

şarttır.

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.