MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş

Duyurular ve Haberler

1500 Ton Çeşitli Kablo Hurdasının Soyulması ve Ayıklanması Sonucu 600 Ton Bakır Malzeme Elde Edilmesi

1500 TON ÇEŞİTLİ KABLO HURDASININ SOYULMASI VE AYIKLANMASI SONUCU 600 TON BAKIR MALZEME ELDE EDİLMESİ

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
 

İşin Adı

:

1500 Ton Çeşitli Kablo Hurdasının Soyulması Ve Ayıklanması Sonucu 600 Ton Bakır Malzeme Elde Edilmesi

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Ahılı Cad. No:63 A 71300

b) Telefon ve faks numarası

:

3182243010 - 3182560728

c) Elektronik posta adresi

:

pirincticaret@mke.gov.tr

 

 

 

2 - Alım konusu hizmetin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yaklaşık 1.500 ton çeşitli kablo hurdasından % 40 verimle yaklaşık 600 ton kablo bakırı elde edilecektir.

b) Yapılacağı Yer

:

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü

c) Süresi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren partiler halinde 12 (oniki) ayda teslim edilecektir.

3- Alımın :

   

a) Yapılacağı yer

:

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2021 - 15:00

 

4-Alıma katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Alıma katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.3. Alım konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen geçici çalışma belgesi veya işletme lisans belgesi, söz konusu belgelerin 17.04.10 ya da 17.04.11 atık kodlarından en az birini içermesi gerekmektedir.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan alım konusu işle ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alım konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 den az olmamak üzere, alım konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi: İstekliler, sözleşme süresi içerisinde alım konusu malı Teknik Şartname doğrultusunda imal edebileceğine dair üretim kapasite miktarında üretim kapasite raporunu sunacaktır.
İstekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunar. istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadır.
İstekli tarafından adlarına veya unvanlarına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. İstekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir.
İstekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve alım veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanabilir.
isteklinin, şartnamenin 7.3.1 ve 7.3.2 bentlerinde istenen iki belgeden birini sunması yeterlidir.
4.2.2 İşi yapmakta kullanacağı tezgah ve tesislerin teknik karakterleriyle ilgili belge ve bilgiler: İşi yapmakta kullanacağı tezgah ve tesislerin teknik karakterleriyle ilgili belge ve bilgilerin sunulması gerekir.
4.3. Bu alımda benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Kablo hurdasının soyulması işi veya Kablo hurdasının ayıklanması işi ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir
5- Alıma sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- Alım dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.Alım dokümanı, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü  Alım Servis Şefliği adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Alıma teklif verecek olanların alım dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, alım tarih ve saatine kadar Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü 63 No’lu oda adresine verilebileceği gibi, PTT Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini, teklif mektuplarında soyulacak ve ayıklanacak kablolardan çıkacak bakırın her kilogramı için birim fiyatını TL/Kg belirterek; alım konusu iş için teklif edilen birim fiyatların 600.000 Kg. ile (1.500 ton kablo hurdasından % 40 verimlilikle 600 ton bakır elde edileceği varsayılmıştır.) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Alım sonucu üzerine alım yapılan istekliyle Alım konusu iş için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu alımda, işin tamamı için teklif verilecektir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, alım tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11- Konsorsiyum olarak alıma teklif verilemez.
12- MKE AŞ Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Bu alımda ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 4735 sayılı kamu İhale sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, alımı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 Yükleniyor...

X